Leather Cluster Barcelona continua amb el seu compromís fent camí cap al Residu Zero. El clúster està impulsant diferents projectes amb l’objectiu d’obtenir la màxima valorització dels residus-recursos orgànics.

En aquest sentit, des del 2021, Leather Cluster Barcelona està promovent el projecte ReGenera, per tenir una visió més àmplia sobre com poder optimitzar la valorització dels subproductes i residus provinents del procés de producció de tota la cadena de valor de la indústria de la pell. Re-Genera persegueix l’excel·lència en la valorització per transformar els subproductes i recursos orgànics provinents del procés de l’adob a Catalunya, mitjançant la tecnologia i la innovació, en productes d’alt valor afegit, com per exemple, olis per aplicacions diverses, proteïnes funcionals per alimentació o aminoàcids com a bioestimulants per l’agricultura ecològica.

Del projecte global ReGenera, n’han derivat dos projectes més, el ReGras Pro, desenvolupat pel clúster el 2022 per valoritzar les carnasses i obtenir olis i proteïnes, i el Leather ReBionergia.

El projecte ReBionergia s’està treballant des del 2023 i té per finalitat donar sortida als residus terminals, és a dir, aquells que un cop aplicades les millors tècniques disponibles, segueixen sense més alternativa que els abocadors, com és el cas dels retalls de pell o els fangs de les depuradores.

A més de Leather Cluster Barcelona, el projecte ReBioenergia compta amb la participació d’Igualadina de Depuració i Recuperació SL (IDR), del grup de recerca de la Universitat de Lleida (UdL), A3 Leather Innovation Center, i del Clúster de la Bioenergia de Catalunya (CBC). El CBC agrupa el sector empresarial de la bioenergia i treballa per impulsar projectes energètics que vetllin per la transformació del país cap a un model econòmic competitiu i circular.

Aquest projecte ha rebut el suport d’ACCIÓ, l’agència pública per a la competitivitat de l’empresa catalana adscrita al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, en el marc dels ajuts d’iniciatives de reforç de la competitivitat de les entitats integrants del Programa Catalunya Clústers relacionats, entre altres, amb la implementació de canvis estratègics, innovacions i noves tendències al clúster o a les empreses del sector.

Leather Cluster Barcelona està dirigint i coordinant el projecte Leather ReBioenergia amb el convenciment que de la indústria de l’adobat de la pell i la seva cadena de valor, tenen la necessitat de trobar solucions de futur per donar un tractament avançat als residus terminals, promoure la descarbonització, canalitzar el millor tractament de béns confeccionats amb pell (procedents de polítiques de Take Back), i generar energia no derivada de recursos fòssils.

En aquest sentit, s’ha identificat com a ideal el sistema de tractament tèrmic i de valorització energètica, anomenat piròlisi.

La piròlisi és una degradació tèrmica d’una substància en absència d’oxigen, per la qual cosa aquestes substàncies es descomponen mitjançant calor, sense que es produeixin les reaccions de combustió, i donant com a resultat unes cendres inerts i un gas, valoritzable com a font d’energia natural.

En el transcurs del projecte ReBioenergia s’han testat diferents residus derivats de la indústria de la pell mitjançant la gestió per tractament tèrmic de la piròlisi a l’empresa Pyrocore.

PyroCore, amb seu a Brussel·les i centre de recerca al Regne Unit, és una empresa GreenTech que ofereix tecnologia de piròlisi compacta per a la gestió de residus a escala industrial, produint energia i subproductes reutilitzables.

Un dels resultats més rellevants dels assajos del projecte, és que ha quedat demostrada l’eficàcia de la piròlisi, pel tractament de residus de la indústria de la pell com retalls o els fangs de les depuradores. És a dir, el procés de piròlisi ofereix una via esperançadora per a la conversió de residus de la indústria de la pell en energia i materials valoritzables, erigint-se com una opció molt prometedora tant en termes de gestió ambiental com d’optimització del procés.

Leather Cluster Barcelona és un entorn de cooperació competitiva per promoure projectes estratègics transversals i transformadors amb l’objectiu d’impulsar l’ecosistema del sector de la pell català en el marc de les polítiques del Valor Compartit. El clúster és una entitat acreditada dins el programa Catalonia Clusters i compta amb el suport d’Acció.