L’estudi conclou amb dades científiques una degradació molt més gran de la pell respecte a les alternatives sintètiques i artificials que l’imiten

Una de les conclusions més rellevants és que durant els processos de compostatge, mentre les diferents mostres de pell natural analitzades presenten una degradació total o parcial en un període de 21 a 35 dies segons el tipus de pell, les mostres de materials alternatius no presenten cap indici de degradació després dels 90 dies d’iniciar l’assaig de compostabilitat.

En una jornada organitzada a l’Adoberia Bella, seu de Leather Cluster Barcelona, el clúster, juntament amb A3 Leather Innovation Center UdL, ha presentat els resultats del projecte de biodegradabilitat basat en compostabilitat. Aquest projecte compta amb el suport d’Acció (Generalitat de Catalunya).

El projecte, realitzat els darrers mesos per l’equip d’investigadors d’A3 Leather Innovation Center UdL per encàrrec de Leather Cluster Barcelona, ha consistit en un estudi científic per analitzar la compostabilitat de la pell i altres materials.

El present estudi té per objecte determinar les diferències a nivell físic i químic, així com d’altres propietats termomètriques, de set diferents tipus de pell acabada i de tres imitacions a la pell: un material d’origen sintètic (comercialment polipell) i dues alternatives basades en matèries primeres d’origen biològic (pinya i cactus) que intenten imitar al cuir en la indústria de la moda (comercialment denominada pell vegana).

Aquest projecte ha rebut finançament d’ACCIÓ, l’agència pública per a la competitivitat de l’empresa catalana adscrita al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, en el marc dels ajuts d’iniciatives de reforç de la competitivitat per a agents dinamitzadors de clústers.

Durant la jornada de presentació de resultats, Anna Bacardit, directora d’A3 Leather Innovation Center UdL, ha detallat com s’ha portat a terme aquest estudi de recerca sobre la compostabilitat de la pell i els altres materials.

En l’estudi, s’ha treballat amb la norma de compostatge de materials plàstics UNE-EN ISO 20200:2015 – Determinació del grau de desintegració de materials plàstics sota condicions de compostatge simulades en un assaig de laboratori -. El mètode d’assaig descrit en la norma internacional determina el grau de desintegració dels materials plàstics quan aquests s’exposen a un ambient de compostatge. És un mètode reproduïble a qualsevol laboratori.

El treball inclou una caracterització física i química completa dels diferents materials objecte d’estudi, aplicant els mètodes normalitzats del sector de la pell a escala internacional. També s’inclou un estudi d’envelliment accelerat dels materials en cambra climàtica i la seva caracterització posterior, per tal de determinar quina afectació ha causat aquestes condicions extremes als materials objecte d’estudi.

Finalitzat el procés de compostatge, s’inclou un estudi de lixiviació dels diferents composts amb l’objectiu d’identificar les substàncies que alliberen els composts després de l’experimentació. S’utilitza la norma UNE-EN 12457-4:2002 per la preparació i anàlisi dels líquids lixiviats, per tal de determinar-ne la seva composició.

Per últim, s’inclou un estudi del contingut en compostos orgànics volàtils de les 10 mostres objecte d’estudi. L’objectiu és determinar si els diferents substrats contenen compostos orgànics volàtils (COV) de major o menor volatilitat, o de major o menor perillositat per a l’usuari. Es segueix la metodologia d’anàlisi que s’indica en la norma ISO 12219-3 per la captació dels analits i posterior determinació dels COV total a nivell qualitatiu i semi-quantitatiu per TD-GC-MSD a través de la norma ISO 16000-6.

Un cop detallat, el mètode científic desenvolupat per realitzar aquest projecte de biodegradabilitat i compostabilitat, Anna Bacardit, ha procedit a explicar-ne els principals resultats.

Una de les conclusions més rellevants és que durant els processos de compostatge, mentre les diferents mostres de pell natural analitzades presenten una degradació total o parcial en un període de 21 a 35 dies segons el tipus de pell, les mostres de materials alternatius no presenten cap indici de degradació després dels 90 dies d’iniciar l’assaig de compostabilitat.

Pel que fa a les propietats físiques, els materials alternatius a la pell estudiats, mostren menors resistències i menor permeabilitat, fet que posiciona aquests materials amb una menor durabilitat i molt per sota de les qualitats i propietats intrínseques de la pell i per als usos als quals es destina.

Els resultats d’aquest projecte aporten informació i valor per estimar amb rigor científic que la pell d’origen natural presenta índexs de degradació molt més alts que les alternatives sintètiques i artificials que la volen imitar.

Per continuar aportant més dades que reafirmin aquestes conclusions, Leather Cluster Barcelona i A3 Leather Innovation Center UdL volen escalar aquest projecte, de les proves fetes ara a un laboratori a una instal·lació de compostatge industrial com la de Jorba.

Amb els arguments científics derivats d’aquest projecte, Leather Cluster Barcelona, vol reivindicar la pell com a exemple d’economia circular, i exigir la utilització correcta del terme pell només per aquells articles d’origen natural. El terme pell s’utilitza en molts casos, però no sempre respectant la naturalesa del seu origen. La pell d’origen animal, utilitzada com a matèria primera per confeccionar productes de consum, és un material sostenible amb una llarga durabilitat i capacitat de compostatge. La indústria de l’adobat i acabat de la pell, com a agent de l’economia circular, valora aquest recurs evitant que es converteixi en un residu.

Les imitacions a la pell, tant els materials sintètics majoritàriament fets de clorur de polivinil (PVC) o poliuretà (PU), com les noves alternatives de moda basades en matèries primeres d’origen orgànic de diverses indústries, però produïdes amb polímers derivats del petroli (l’anomenada pell vegana), no són biodegradables, reciclables ni sostenibles i romandran durant segles en els abocadors.

Leather Cluster Barcelona és un entorn de cooperació competitiva per promoure projectes estratègics transversals i transformadors amb l’objectiu d’impulsar l’ecosistema del sector de la pell català. El clúster és una entitat acreditada dins el programa Catalonia Clusters i compta amb el suport d’Acció.